Netherlands FlagPolitieke Partij van Aansteker
Vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid

Zorgverzekeringswet

Wet van 16 juni 2005, houdende regeling van een sociale verzekering voor geneeskundige zorg ten behoeve van de gehele bevolking (Zorgverzekeringswet)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de gehele bevolking onder voor ieder gelijke sociale voorwaarden verzekerd is tegen de gevolgen van behoefte aan geneeskundige zorg;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Belangrijkste dekkingen die onder de basisverzekering

• Bezoek aan de huisarts
• Geneeskundige zorg door medisch specialisten
• Ziekenhuisverblijf
• Tandheelkundige zorg (tot 18 jaar, vanaf 18 jaar alleen specialistische tandheelkunde en het kunstgebit)
• Hulpmiddelen
• Geneesmiddelen
• Kraamzorg en verloskundige
• Ziekenvervoer
• Paramedische zorg (beperkt fysiotherapie/oefentherapie, logopedie, ergotherapie, dieetadvisering)
• Behandeling van psychische problemen (geneeskundige geestelijke gezondheidszorg)
• Zorg in het buitenland (voor zover deze in Nederland ook onder de basisdekking valt)

De basisverzekering vergoedt veel verschillende tandheelkundige behandelingen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt naar mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar en voor verzekerden vanaf 18 jaar. Verder zijn bepaalde tandheelkundige behandelingen beschikbaar voor alle verzekerden. Uw leeftijd maakt dan niet uit.

Mondzorg voor verzekerden tot 18 jaar

De basisverzekering dekt een uitgebreid pakket behandelingen. Bijvoorbeeld: periodieke controle, tandsteen verwijderen, vullingen en chirurgische tandheelkundige hulp. Raadpleeg uw verzekeringspolis voor een compleet overzicht.

Mondzorg voor verzekerden vanaf 18 jaar

De basisverzekering dekt de kosten van chirurgische tandheelkundige hulp, röntgenonderzoek en uitneembare kunstgebitten. Voor mensen boven 18 jaar zit de periodieke controle niet in het basispakket.

Met het Best Wensen uit Leeuwarden
Shahin Eslamdoust
Voorzitter
Politieke Partij van Aansteker

Handtekening