در یک سناریو جنگ تمام عیار در خلیج فارس
نیروهای ناتو بشدت شهرها ونیروهای ایرانی را از زمین و هوا مورد تحاجم قرار دادند
می توان به تجربه های جنگ عراق و لیبی وسوریه اشاره کرد

نیروهای ایرانی چندین کشتی جنگی ناتو را عرق کرده اند وآمریکا بفکراستفاد ازبمب های اتمی کوچک اتمی افتاده است ومی خواهد استفاده بکتد و ریس جمهور آمریکا می گودید ویتنام دوم قابل تحمل نیست

نیروهای ایران برای جلوی از حمله اتمی ناتو و آمریکا به کشور تنها سلاحی که دارند فقط زبالهای اتمی وموشکهای قاره پیما است
و با مسلح کردن موشکهای قاره پیما ی خود به زباله های اتمی و باهدف گرفتن شهرهای آمریکا و اروپا خواستار آتش بس می شود

نیروهای ایرانی با هدف قراردادن آسمان انگستان و میامی آمریکا اقدام به شلیگ موشک قارپیما میکنند و تهدید می کنند که از زباله های اتمی استفاده خواهد کرد